پروژه در مورد دزیمتری  

پروژه در مورد دزيمتري


هدف از دزيمتري: عملیاتی را كه برای مشخص كردن میزان پرتوگیری افراد انجام می‌شود را، مونیتورینگ می‌گویند. هدف از اجرای این عملیات كنترل پرتوگری افراد به منظور رعایت اصل حد دز می‌باشد. این حدود مجاز توسط TCRP تعیین می‌گردد. كمیسیون TCRP حد دز معادل تمام بدن را برای افراد جامعه برابر 5mSv در سال پیشنهاد می‌كند. كمیسیون TCRP هیچ توصیه خاصی برای حد دز جماعات نكرده است. در عوض تاكید دارد كه هر مقداری كه انسان بصو

ادامه مطلب  

دانلود جزوه درس دزيمتري  

دانلود جزوه درس دزيمتري


دانلود جزوه درس دزيمتري 32صفحه فرمتword دزيمتري1ـ تعریف دز                              2ـ هدف از دزيمتري3ـ ویژگیهای دزیمتر مناسب و روشها و مقررات دزيمتري 4ـ انواع دزیمترها                         1ـ4 فیلم بج 2ـ4 TLD ترمولومیسنانس (گرمالیان) 3ـ4 دزیمتر قلمی (جیبی) 4ـ4 دزیمتر نوترایران تع

ادامه مطلب  

پاورپوینت فیلم دزیمتری فصل پنجم کتاب دزیمتری پرتوهای یونیزان  

پاورپوینت فیلم دزيمتري فصل پنجم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان


پاورپوینت فیلم دزيمتري فصل پنجم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان  34اسلایدهمراه باتصویرتاریخچهقبل از کشف اشعه ایکس توسط رونتگن در سال 1895، مه آلودگی فیلم توسط محققان هنگام استفاده از لامپ تخلیه الکتریکی مشاهده شده بود.

ادامه مطلب  

پاورپوینت ترمولومینسانس دزیمتری فصل ششم کتاب دزیمتری پرتوهای یونیزان  

پاورپوینت ترمولومینسانس دزيمتري فصل ششم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان


پاورپوینت ترمولومینسانس دزيمتري فصل ششم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان 28اسلایدهمراه باتصویرتعاریفلومینسانس: برخی از مواد با جذب تابش، بخشی از انرژی جذب شده را در حالت های ناپایدار نگه می دارند.

ادامه مطلب  

پاورپوینت فیلم دزیمتری فصل پنجم کتاب دزیمتری پرتوهای یونیزان  

پاورپوینت فیلم دزيمتري فصل پنجم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان


پاورپوینت فیلم دزيمتري فصل پنجم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان  34اسلایدهمراه باتصویرتاریخچهقبل از کشف اشعه ایکس توسط رونتگن در سال 1895، مه آلودگی فیلم توسط محققان هنگام استفاده از لامپ تخلیه الکتریکی مشاهده شده بود.

ادامه مطلب  

پاورپوینت ترمولومینسانس دزیمتری فصل ششم کتاب دزیمتری پرتوهای یونیزان  

پاورپوینت ترمولومینسانس دزيمتري فصل ششم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان


پاورپوینت ترمولومینسانس دزيمتري فصل ششم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان 28اسلایدهمراه باتصویرتعاریفلومینسانس: برخی از مواد با جذب تابش، بخشی از انرژی جذب شده را در حالت های ناپایدار نگه می دارند.

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با آشکارسازهای گازی فصل چهارم کتاب دزیمتری پرتوهای یونیزان  

پاورپوینت آشنایی با آشکارسازهای گازی فصل چهارم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان


پاورپوینت آشنایی با آشکارسازهای گازی فصل چهارم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان 33اسلایدهمراه باتصویر انتخاب دزیمتردزيمتري فردی (Personnel Dosimetry).

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با آشکارسازهای گازی فصل چهارم کتاب دزیمتری پرتوهای یونیزان  

پاورپوینت آشنایی با آشکارسازهای گازی فصل چهارم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان


پاورپوینت آشنایی با آشکارسازهای گازی فصل چهارم کتاب دزيمتري پرتوهای یونیزان 33اسلایدهمراه باتصویر انتخاب دزیمتردزيمتري فردی (Personnel Dosimetry).

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم محاسبات دزیمتری فصل10 فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری  

پاورپوینت سیستم محاسبات دزيمتري فصل10 فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


 پاورپوینت سیستم محاسبات دزيمتري فصل10 فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری  33اسلایدهمراه باتصویر-روشهای متفاوتی در کلینیک برای محاسبۀ دز جذبی بیمار وجود دارد. - بر اساس SSD یا  TAR-TAR برای هوا در انرژی بیشتر ازCo60 نا مناسب است. به دلیل نیاز به سرپوش انباشتگی بسیار ضخیم و جنس متفاوت سرپوش با فانتوم.- برای

ادامه مطلب  

پاورپوینت سیستم محاسبات دزیمتری فصل10 فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری  

پاورپوینت سیستم محاسبات دزيمتري فصل10 فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری


 پاورپوینت سیستم محاسبات دزيمتري فصل10 فیزیک پرتو درمانی خان توسط مترجم کتاب دکتر جباری  33اسلایدهمراه باتصویر-روشهای متفاوتی در کلینیک برای محاسبۀ دز جذبی بیمار وجود دارد.  - بر اساس SSD یا  TAR -TAR برای هوا در انرژی بیشتر ازCo60 نا مناسب است. به دلیل نیاز به سرپوش انباشتگی بسیار ضخیم و جنس متفاوت سرپوش با فانتوم.- برای برطرف کردن این محد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1